Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er SF Hvidovre. Foreningen er tilsluttet SF, Socialistisk Folkeparti – hvis love er gældende – samt endvidere tilsluttet SF i Københavns Omegns Storkreds og SF i Hovedstadsregionen.

§ 2. Foreningens formål er at virke for Socialistisk Folkepartis politik og gøre indflydelse gældende ved udformningen af denne.

§ 3. Generalforsamlingen er partiforeningens højeste myndighed.

Der afholdes generalforsamling i første kvartal og der indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Dagsordenen i første kvartal skal mindst omfatte:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning og kommunalpolitisk beretning
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer / suppleanter og revisorer
 7. a. Valg af mindst 3 medlemmer til lokalpolitisk gruppe
  b. Valg af mindst 3 medlemmer til kandidatudvalg.
  c. Valg af faste delegerede til Købehavns Omegns Storkreds repræsentantskabsmøder
 8. Eventuelt

Medlemmer der har betalt kontingent for det nærmest foregående kvartal, har stemmeret på generalforsamlingen. Nyindmeldte medlemmer skal have betalt første medlemsbidrag.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag til lovændringer dog så tidligt, at forslagene kan optages på dagsordenen.

§ 4. Ekstraordinær generalforsamling skal – såfremt det kræves – afholdes senest 3 uger efter, at en femtedel af medlemmerne eller et flertal i bestyrelsen har fremsat begæring herom. Denne anmodning skal omfatte forslag til dagsorden. Der kan kun behandles det i dagsordenen anførte. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst en uges varsel.

§ 5. Mellem generalforsamlingerne er medlemsmødet højeste myndighed, såfremt emnet er annonceret. Ellers er bestyrelsen højeste myndighed. Et emne er annonceret, når samtlige medlemmer må formodes at ville få kendskab til, at emnet bliver behandlet, nogle dage før mødet.
Bestyrelsen består af formand og kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 3 suppleanter for et år henholdsvis 1. 2. og 3. suppleant.
I ulige år vælges formand og et bestyrelsesmedlem samt 3 suppleanter og i lige år vælges kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter. Formandsvalget og kasserervalget foretages særskilt. I tilfælde af frafald i bestyrelsen træder suppleanterne til. Frafalder formand eller kasserer konstituerer bestyrelsen sig selv.
Intet skal dog være til hinder for at foretage nyvalg på en generalforsamling ved frafald.

Stk. 2. På Generalforsamlingen vælges mindst 3 medlemmer til lokalpolitisk gruppe.
Lokalpolitisk gruppe er ansvarlig for udformningen af SF Hvidovres kommunalpolitik..
Budgetforslag skal behandles og vedtages på et medlemsmøde.
Lokalpolitisk gruppe består af SF Hvidovres kommunalbestyrelsesmedlemmer, formanden samt de på generalforsamlingen valgte lokalpolitiske medlemmer.
Alle møder er åbne møder, hvor alle medlemmer har adgang og taleret. Tid og sted skal annonceres over for medlemmerne.

§ 6. Partiforeningen ledes i det daglige af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte adhoc-udvalg eller uddelegere arbejdsopgaver til enkelte medlemmer. Enhver beslutning træffes på åbne bestyrelsesmøder, hvor alle medlemmer har adgang og taleret. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede.

§ 7. På generalforsamlingen i første kvartal, året før det kommunale valgår, vælges et kandidatudvalg på mindst 3 medlemmer, der har til opgave at indkalde forslag til kandidater og undersøge disse valgbarhed. Kandidatudvalget indkalder til opstillingsmøde på et medlemsmøde, hvor kandidaterne fremlægger deres kommunalpolitiske holdninger. Herefter vedtager forsamlingen en konkret procedure for opstilling af kandidater og hvem de ønsker at opstille til kommunevalget. Der kræves mindst 50% af afgivne stemmer for at blive opstillet.

§ 8. Valg eller indstilling til andre tillidsposter sker på medlemsmøder, hvor valget er annonceret på forhånd. Ved afstemninger – urafstemninger undtaget – har kun tilstedeværende medlemmer stemmeret. Personer, der ikke er tilstede kan dog godt opstille til valg. Der gælder ingen formkrav. Alle valg foretages ved skriftlig afstemning, såfremt et medlem ytrer ønske herom, og almindelig stemmeflerhed er gældende. Ved stemmelighed foretages omvalg – ved gentagne gange stemmelighed kan der foretages lodtrækning. Et forslag bortfalder ved stemmelighed.

§ 9. Der betales partiskat ifølge SF’s gældende regler. Partiskatten udgør 10% af bruttoindtægten ved alle hverv, hvortil man er valgt som repræsentant for SF. Partiskatten kan i særlige tilfælde nedsættes efter aftale med bestyrelsen efter nærmere retningslinier i partiets partiskattebestemmelser. Partiskatten kan være større end 10% ved særlige hverv ( bl.a. som valgtilforordnede og valgstyrere). Bestyrelsen fastsætter partiskattens størrelse ved særlige hverv ud fra gældende praksis i partiet.

§ 10. Formanden og kassereren tegner partiforeningen SF-Hvidovre i bank- og giroforretninger – uafhængigt af hinanden!

§ 11. Regnskabet revideres af 2 revisorer valgt på generalforsamlingen. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling i første kvartal til godkendelse.
Regnskabsåret går fra 1. Januar til 31. December.

§ 12. Partiforeningen kan kun opløses på en generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte. Ved opløsning tilfalder foreningens midler de(n) partiforening medlemmerne herefter underlægges.

§ 13. Ændringer af disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling.

§ 14. Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 17. maj 2016.

Seneste nyt
SF Hvidovre i pressen
 • Vrede forældre starter underskriftindsamling mod besparelser
  Lorry 8. oktober 2018
  Den 27. september indgik Socialdemokratiet, DF, SF og Hvidovrelisten en budgetaftale for 2019 - 2022, hvor det er aftalt, at der skal spares 30 millioner kroner på børne og uddannelsesområdet over de næste fire år. I alt skal Hvidovre Kommune ifølge budgetaftalen spare 95 millioner kr. de næste fire år. Her er næsten en tredjedel på børne og uddannelsesområdet. Og forældrene følger sig svigtet af kommunen. - Jeg vil gerne have, at politikerne er opmærksomme på de mange bekymrede borgere. Jeg håber, at de finder penge til at lade være med at spare så meget på skolerne. Fordi uddannelse er ret vigtigt, siger Bent Roldgaard.
 • Bred aftale om det kommunale budget
  Hvidovre Avis 2. oktober 2018
  Torsdag aften indgik Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, SF og Hvidovrelisten 4-årigt budgetforlig. Der er fokus på børn, unge, ældre, udvikling af Hvidovres boligområder og miljø i den aftale, som de fire parter nu har indgået. Udenfor forliget står Venstre, Konservative og Enhedslisten. For SF har børn og ældre været vigtige pejlemærker, og målet har derfor været “at vi har fået fjernet mange nedskæringer på disse områder”. - Under de vanskelige vilkår er vi i SF glade for, at vi rammer “det sorte nul” på bundlinjen. Det betyder, at vi ikke skærer mere ned, end at der er skabt balance. Det er vigtigt for SF, at vi ikke fylder kommunekassen på ryggen af fyrede pædagoger. SF er tilfreds med en 4-årig aftale, der giver størst mulig stabilitet, tryghed og sikkerhed om den nære velfærd. Det skal være slut med budget-chokterapi for borgere og medarbejdere, siger gruppeformand for SF Anders Wolf Andresen.