Budget 2006 – 2. behandling i kommunalbestyrelsen

Efter 2. behandlingen i Økonomiudvalget, er det altid spændende, om nogle af partiernes ændringsforslag er sluppet igennem, men igen i år kan vi konstatere, at det kun er nogle få knap så dyre forslag.

Kostvejleder for ældre overlever i en anden form. Der afsættes
kr. 175.000 til sund skolemad. På anlægssiden fremrykkes Gungehusskolen 3. etape, og så afsættes der kr. 50.000 til oplysningskampagne for at minimere forureningen fra Brændeovne.
Jeg ved ikke om det er for at give SF en minimal imødekommelse, da vi jo har foreslået, at der skulle afsættes kr. 200.000 til en pulje til indkøb af røgfiltre. Jeg må nok betegne A’s forslag som lidt af et paradeforslag

Det er udmærket med oplysningskampagne, men vi har jo tidligere besluttet at uddele en pjece og lade vores skorstensfejere informere.
Vi kender problemets omfang, og ved, at der skal meget mere til, for at undgå forureningen, nemlig montering af partikkelfilter på skorstenene.
Jeg er helt opmærksom på det juridiske notat, men det åbner for en fortolkning, og hvorfor så ikke vælge den udgave, der stiller vores borgere bedst.

Med denne beskedne imødekommelse af andre partier og listers forslag, ender vi med en kassebeholdning på 160 mill. stigende til 200 mill.
Det synes det store flertal er godt, og nogle vil endog samle endnu flere penge i kassen. – Konsekvenserne af denne kassebeholdning er imidlertid, at der er færre ansatte til at tackle virkningen af Kommunalreformen, fordi der skal spares 5 mill. på det administrative personale. Forebyggelseskonsulenten forsvinder. Samleren reduceres til ukendelighed, og kan efter min bedste opfattelse ikke løfte opgaven med så få ansatte. To områder, hvor vi stik i mod al fornuft fjerner en forebyggende indsats.

På Ældreområdet betyder det en ændring af den personlige kontakt mellem hjemmeplejen og de svageste ældre. Kontakten reduceres både ved at ændre indkøbsordningen, og ved at indføre dosispakket medicin.

På folkeskoleområdet bliver lærernes undervisningstid sat op, med den konsekvens, at der bliver mindre tid til det vigtige forældresamarbejde, færre klasserejser, færre sociale arrangementer, mindre tid til læsevejlederne og mindre tid til SSP-arbejdet.
Et flertal i kommunalbestyrelsen har besluttet, at Hvidovre’s skoler skal være i den bedste tredjedel i landet. Det opnår vi ikke på denne måde. Hvidovre ligger i forvejen under landsgennemsnittet, når det handler om nettoundervisningsudgiften pr. elev. Der er ikke sammenhæng mellem mål og midler.

Bibliotekerne skal spare 700.000. Det kan ikke lade sig gøre uden serviceforringelser. I det Videnssamfund vi har nu, efterspørges information og tilgængelighed til information blandt andet på bibliotekerne. Rundt omkring i landet er der stigende krav om søndagsåbent, eller åbningstider, når borgerne har fri. Hvidovre Bibliotekerne har altid været med helt fremme, hvorfor skal det ødelægges nu ?
Ligeledes må den Folkeoplysende Voksenundervisning bøde med 600.000 i en periode, hvor der arbejdes på ændringer og fornyelse, for at kunne fastholde et rimeligt deltagerantal, og igen få fremgang.

På anlægssiden fastholder et flertal, at der ikke skal gøres noget ved Avedøre Tværvej, selvom det har været erkendt i mange år, at vejen er farlig især for bløde trafikanter. Problemet er desuden forøget væsentligt med udbygningen i Avedøre Lejren.

Et flertal afviser desuden at renovere brugsvandsystemet på Dansborgskolen. Det må udvalget selv prioritere af de allerede afsatte midler. Jeg læser lige begrundelsen for forslaget op: Dansborgskolen har de senere år haft problemer med forekomst af legionellea i brugsvandsinstallationerne, og lidt længere henne i teksten: Brugsvandsinstallationen skal renoveres og ændres i betydelig omfang, således at risikoen for stående brugsvand i rørsystemet minimeres.
Er der nogen her, som er i tvivl om hvor farligt det er at få legionellea?
Skal vi gamble med elevernes,lærernes og øvrige bruger af skolens sundhed i disse år, hvor vi taler så meget om sundhed og vigtigheden af at drikke vand i stedet for sodavand, saft mv. Jeg forstår udmærket, hvis man på Dansborgskolen afholder sig fra at benytte skolens vand, hvad enten det er til at drikke eller bade i.
Det er simpelthen ikke forsvarligt blot at henvise til Ejemdoms- og Arealudvalgets prioritering. Hvis ikke vi i dag afsætter beløbet, bliver vi nødt til at pålægge udvalget at prioritere sagen meget højt, og til udførsel så hurtigt som muligt.

Jeg har nævnt en væsentlig del af konsekvenserne ved flertallets besparelser, og der er desværre endnu flere, men det er valget eller prioriteringen om man vil. Skal vi undgå alt det jeg har nævnt her, og nøjes med en Kassebeholdning på 144 mill. i stedet for 165 mill. Det vil nemlig være konsekvensen, hvis SF fik alle egne forslag igennem. Jeg har regnet det efter på min nye regnemaskine, så det holder. Vi kunne desuden vælge at sælge Skødshoved, hvilket så ville bringe kassebeholdningen op på over 150 mill. Ingen skal fortælle mig, at det er uansvarlig økonomi. Rigtig mange kommuner ville være glade for at have en tilsvarende Kassebeholdning. I SF kalder vi det uansvarlig politik, at forringe vores serviceniveau på så mange områder, og smide et antal medarbejdere ud i arbejdsløshed, udelukkende for at få en Kassebeholdning på over 150 mill. og med den begrundelse, at der lurer noget forfærdeligt i fremtiden. Jeg siger ikke at det bliver nemmere, men hvor forfærdeligt det bliver, er kun gætteværk, og kan aldrig retfærdiggøre de besparelser, som er konsekvensen af flertallets budgetforslag.

Der er flere gange sagt, at det er et forholdvis fredeligt og tåleligt budget, men dømt ud fra alle de høringssvar og tilkendegivelser, vi som politikere har modtaget fra borgere, brugere og ansatte, må vi konstatere, at det bestemt ikke er en generel opfattelse, og et er for mig helt sikkert, vi er med dette budget væsentlig dårligere rustet til at klare Kommunalreformens mange udfordringer.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Budget, Taler

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*