Udmeldinger i utide?

Det har ikke skortet på politiske udmeldinger om Hvidovre Kommunes kommende budget, endnu inden, der overhovedet har været fagudvalgsbehandling eller drøftelser partierne imellem.

For to år siden oplevede vi, hvordan forslag fra diverse sparekataloger, som ikke havde været til politisk behandling skabte stor panik og frustrationer i stort set hele Hvidovre. Forvaltningerne havde fået besked på at komme med spareforslag svarende til det 3 dobbelte millionbeløb i forhold til det nødvendige, og det endelige resultat.

Jeg troede egentlig, at der var en bred politisk holdning til, at vi skulle undgå noget lignende fremover, men med Pernille Falcons indlæg den 8. august og Steen Ørskov Larsens den 15. august, er der jo stor sandsynlighed for en gentagelse.

Hvidovre Avis følger op med et interview af Borgmesteren, og får herved nævnt en lang række af de værste spareforslag, og forstærker billedet af, at det kan gå helt galt i Hvidovre.

Borgmesteren får dog nedtonet katastrofen lidt, og forklarer, hvor der absolut ikke skal skæres, men jeg mener, at det ville være godt, hvis fagudvalgene, og de politiske partier kunne få mulighed for at sortere de værste forslag fra, således, at vi har et mere reelt billede af situationen, inden vi skræmmer borgerne, personalegrupperne, og hvem der ellers kan blive ramt af besparelserne. Lad mig give 2 eksempler: I økonomiudvalget, skal vi tage stilling til forslag om opsigelse af dagplejeroverenskomsten, fordi der fejlagtigt ikke er indregnet udgifter til pension. Det betyder en merudgift på 1,7 mio.

Pernille Falcon toner frem i regionale nyheder, og fortæller, at forslaget skal behandles i Socialudvalget, men da det er et helt urimeligt forslag, må pengene findes, så dagplejernes forhold ikke forringes. Opsigelse af overenskomsten er helt klart økonomiudvalgets kompetence, og da vi behandler forslaget, viser det sig, at alle partier i økonomiudvalget stemmer imod en opsigelse, og protokollerer, at der derfor skal indarbejdes 1,7 mio.

Det andet eksempel er til gengæld et reduktionsforslag til Socialudvalgets budgetbehandling, som betyder at nettodriftsudgifterne på dagpasningsområdet skal ned på gennemsnittet i region Hovedstaden. Der kan spares kr. 15,4 mio., og det betyder nedlæggelse af 48 stillinger.

Et stort flertal stemmer ligeledes dette forslag ned.

Jeg har her nævnt to forslag, som skaber panik og frustration, når de bliver fremhævet som realistiske i politikernes omtale af budgettet.

Det er helt fint, og nødvendigt for demokratiet, at grupper, som kan blive/bliver ramt af besparelser og nedskæringer reagerer, mobiliserer og sender høringsbreve for at påvirke beslutningerne. Men i den første fase af budgettet, hvor vi endnu ikke har alle nødvendige tal og beregninger, mener jeg, at vi som politikere bør bevare en vis ro og overblik, og ikke være med til at skabe unødig panik.

Regeringen bærer ansvaret

Jeg skal dog på ingen måde nedtone det alvorlige i budgetsituationen, og de alvorlige konsekvenser det vil få, hvis vi skal finde 50-60 mio. ved besparelser, selvom nogle af de værste forslag, som tidligere nævnt allerede er skudt ned. Det vil betyde en voldsom forringelse af vores serviceniveau her i Hvidovre, hvor vi burde have mulighed for, at skabe bedre forhold og mere kvalitet f.eks. på ældre- og skoleområdet.

Uanset De Konservatives bortforklaringer fremført af Steen Ørskov Larsen, så har regeringen ansvaret for Hvidovre Kommunes økonomiske situation. Først mister Hvidovre 16 mio. på Udligningsreformen, så bliver vi pålagt at deponere 40 mio., som regeringen lover frigivet i 2008, men ændrer beslutning, således at beløbet bliver udbetalt over 3 år, og ikke kan medregnes i kassebeholdningen. Hertil kommer regeringens Kommunalreform, som pålægger Hvidovre Kommune nye udgifter på nok mere end 35 mio., der ikke bliver kompenseret. Jeg går ud fra, at når Steen Ørskov Larsen lægger tallene sammen, så får han også et millionbeløb, som overstiger det vi skal styrke kassebeholdningen med.

Med andre ord, hvis regeringen førte en anstændig økonomisk politik i forhold til kommunerne, havde vi i Hvidovre ikke behov for at spare og skære ned, men kunne skabe bedre service og mere kvalitet på udvalgte områder.

Det er for mig helt ufatteligt, at de fleste kommuner skal slås med store økonomiske problemer, medens regeringen skovler penge ind, fremviser det ene store mia. overskud efter det andet, og sågar får mia. ind i Statskassen, som de ikke havde regnet med. Hvis bare de mia., som ingen i regeringen alligevel havde regnet med, blev kanaliseret ud i kommunerne, kunne der skabes ordentlige forhold for vores børn, unge og ældre.

Det er så oplagt regeringens politik, der fremtvinger besparelser, og nedskæringer i kommunerne. Derfor må svaret nødvendigvis også være skatteforhøjelser, højere gebyrer, hvor det er muligt, samt salg af jord og ejendomme, som f.eks. nogle af vores kolonier.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Budget, Demokrati, Læserbreve

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*