Kan ikke trække sagen i langdrag

Under overskriften “Mod bedre vidende?” klamrer Mikkel Rytter (MR) sig, i sit svar til undertegnede, igen til Ålborg professoren Henrik Møller.

I samme nummer af Hvidovre Avis, kan MR læse et indlæg adresseret til ham selv fra Kasper Krog, som er projektkoordinator for Hvidovre Vindmøllelaug. Overskriften er: “Skræmmekampagne?”
Jeg skal citere et enkelt afsnit, som fuldt ud dækker mit svar til MR vedr. professor Henrik Møller, og som tydeligt dokumenterer, at jeg på ingen måde, taler mod bedre viden.

“MR refererer ukritisk fra Ålborg professorens udtalelser i dennes artikel i Berlingske Tidende, uden at oplyse, at professorens udtalelser, beregninger og konklusioner er blevet modsagt af ledelsen og de øvrige deltagere i forskningsprojektet, med deltagere som Delta, Dong Energy og Risø, som tager afstand fra hans indlæg i støjdebatten, da alle mener, at han overdramatiserer og generaliserer ud fra enkeltstående tilfælde om lavfrekvent støj.” Citat slut.

MR skriver; at når der nu er udbredt skepsis, hvorfor skulle man så ikke i Hvidovre have spørgsmålet om den lavfrekvente støj undersøgt til bunds, inden man lægger sig på ryggen og lader Dong omdanne dele af kommunen til et forsøgscenter for 165 m høje vindmøller!

MR slutter denne del med at fortælle, at han ikke forstår min skråsikkerhed og manglende lyst til at høre flere parter i denne sag. Jeg forstår til gengæld ikke, at MR bliver ved med kun at nævne Dong, når han ved, at Dong stillede forslaget i samarbejde med Energistyrelsen, Hvidovre Vindmøllelaug og Teknisk Forvaltning.

Jeg har bestemt lyst til at høre på alle, der har synspunkter på de politiske sager, som vi behandler, og vil meget gerne tage diskussionerne, hvis jeg ikke har den samme opfattelse, men det er vigtigt, at debatten kommer til at handle om kendsgerninger, og ikke formodninger om det værst tænkelige, hovedsageligt baseret på erfaringer med 10-20 år gamle møller.

Da vi i december måned havde vindmøllesagen til drøftelse i kommunalbestyrelsen, kunne ingen med rette være i tvivl om, at alle miljøforhold ville blive undersøgt til bunds via en VVM- redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet) med særlig fokus på støj af enhver art, altså også lavfrekvent støj!
Hvad er så formålet med at blive ved med at tale om støj, som om det er en kendsgerning, og hente erfaring fra møller, som på ingen måde kan sammenlignes med de vindmøller vi skal have på Avedøre Holme? Vi kan vælge at have tillid til at vindmølleindustrien er blevet meget dygtigere til at fremstille støjsvage og driftsikre møller, eller ikke have tillid til, at udviklingen er gået i den rigtige retning, hvilket er helt acceptabelt.

Det er umiddelbart ikke acceptabelt at blive ved med at føre en debat som om, at vi andre ikke vil have alle miljøforhold undersøgt.

Alle kunne og burde i december måned have sat deres lid til den mængde af information og undersøgelser, der lå på vores bord og ikke mindst den VVM-redegørelse, der skal foretages, før der overhovedet træffes en beslutning. Når vi så kender resultatet heraf, skal svarene naturligvis vendes, drejes, diskuteres og sammenholdes med lovgivning og miljøbestemmelser, før der bliver taget endelig stilling.

Hvis der er noget i redegørelsen, som tyder på at vi får miljøproblemer, er der al mulig grund til at være på vagt. Den debat vi nu har haft på forhånd, har desværre kunne bruges til at skabe tvivl om projektet, uden at det overhovedet bygger på kendsgerninger. Dem kender vi nemlig først når VVM- redegørelsen ligger klar. Derfor er det ikke så underligt, at der tales om skræmmekampagne. Klima- og energispørgsmål er alt for vigtige til at blive udsat for den slags kampagner. Vi er nødt til at handle, og ikke trække sagerne i langdrag.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Læserbreve, Miljø
Ingen kommentarer til “Kan ikke trække sagen i langdrag
 1. Søren Østergaard siger:

  Jeg er helt enig i at Hvidovre skal være fremme som miljøkommune.
  Jeg er helt enig i at vindmøller skal være en del af den energimæssige infrastruktur, lige så vel som der skal tænkes i mange andre baner.
  Vindmøller støjer – meget siger nogen, lidt siger andre.
  Uanset hvordan vi ønsker at frembringe energi, vil det have nogle miljømæssige konsekvenser. De gamle olie- og kulfyrede kraft-varmeværker udledte CO2, svovl og sod, atomkraft frembragte nogle uheldige biprodukter og vindkraft støjer. Bølgekraft og solenergi kan endnu ikke give tilstrækkelige energimængder ti at være et seriøst bud på fremtidens energibehov.
  Vi er nødt til at acceptere at frembringelse af energi også giver ulemper, ligesåvel som vi er nødt til erkende at frembringelse af energi er livsnødvendig.
  Så kan man så efterfølgende tage debatten om hvorvidt energien og almenvellet skal sættes over hensynet til den enkeltes behov for fred.
  Stop nu den debat der meget rigtigt er karakteriseret som sognerådspolitikere, hvor det kom til at handle om enkelte kommunal-politikeres personlige opfattelse af, hvormeget en håndmixer eller en græsslåmaskine støjede.
  Jeg mener Hvidovre skal gå forrest med hensyn til grøn og miljøvenlig energi. Afgørelsen skal træffes på en seriøst energimæssigt grundlag med skyldig hensyntagen til borgernes ve og vel.
  Men uanset hvordan man vender og drejer det, så han heler ikke Hvidovre i fremtid frasige sig behovet for ren og grøn energi.

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*