Aktuelt fra Kommunalbestyrelsen

Den 25.4.08 var næsten hele Kommunalbestyrelsen og samtlige topembedsmænd samlet til budgetseminar for at høre de foreløbige meldinger om Hvidovres økonomiske situation i forhold til budget 2009. Desuden skulle vi drøfte konsekvenserne af det faldende børnetal med udgangspunkt i tilbagemeldinger fra en række dialogmøder, som Kommunalbestyrelsen har holdt med personalet fra skolerne og alle typer af daginstitutioner. Derudover har forældre og interesserede borgere været hørt.

Først om økonomien, hvor det blev slået fast af vores økonomifolk, at Hvidovres økonomi er sund og vi har en solid opbygning af kassebeholdningen. Problemet for Hvidovre er regeringens finanslov, hvor der for første gang er indbygget sanktioner, regler og straf hvis ikke kommunerne opfører sig præcis som regeringen har besluttet. Populært sagt er kommunerne lagt i ”dobbelt benlås” af regeringen og Dansk Folkeparti!

Grunden til denne hårde kurs er, at kommunerne tilsammen har overskredet den aftalte budgetramme med 0,3 % svarende til 1 milliard ud af et budget på mere end 330 milliarder. Hvidovre har i 2008 overskredet servicerammen med ca. 20 millioner. Det er blevet accepteret, men med den nye finanslov betyder det, at vi skal udarbejde budget 2009 med en driftsramme på 20 millioner lavere end i 2008. Det til trods for, at vi har pengene til ikke alene at opretholde samme serviceniveau som nu, men også til at skabe yderligere forbedringer i 2009.

Regeringen og Dansk Folkeparti mener desuden, at kommunerne har for store anlægsbudgetter og har nu frataget kommunerne mulighed for at rulle uforbrugte midler på anlægsbudgettet til næste års budget. Det har ellers været kutyme i mange år, fordi kommunerne aldrig kan nå at gennemføre planlagte anlægsopgaver inden for et budgetår.
Hvidovre har et forventet rul af anlægskroner på 79 millioner, som vi nu ikke må anvende i 2009. Konsekvenserne er at en række helt nødvendige anlægsarbejder må udskydes!

Drøftelse vedr. det faldende børnetal er langt fra færdige, men vi kunne som politikere, komme med vores holdning til problemstillingerne og høringssvarene.

Kun få politikere talte om at nedlægge en eller flere skolerne. Langt de fleste, som jeg selv, sagde at alle skoler skulle bevares, at distrikterne måtte rettes til, så alle skoler får elever nok. Overskydende lokaler skal vi nok finde andre brugere til.

På institutionsområdet kommer vi ikke uden om enten at lukke eller sammenlægge institutioner. Nogle politikere mener at det bliver nødvendigt med begge dele, men uanset hvad, er der enighed om, at det skal ske på en ordentlig måde. Det skal være tydeligt og til at forstå, hvorfor bestemte institutioner bliver lukket eller lagt sammen. Desuden vil den gode proces fortsætte, således at det er tydeligt, at kommunen giver medindflydelse og lytter til såvel idéer som bekymringer fra de, som har andel i de forandringer, der skal ske.

Borgmesteren indledte med at slå fast, at den socialdemokratiske gruppe endnu ikke har truffet beslutninger. Jeg havde tidligere sagt at min overordnede holdning var, at vi nu har en historisk mulighed, for at skabe mere kvalitet i skoler og institutioner.

Borgmesteren kvitterede ved at sige at han på alle dialogmøder, havde pointeret, at der ikke var tale om besparelses – eller nedskæringsforslag, men en bedre udnyttelse af ressourcerne.
Han var dog nødt til at tage forbehold for en eventuel uforudset og voldsom ændring af økonomien.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Økonomi, Budget, Kommunalbestyrelsen, Nyhedsbrev, Skoler

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

SF Hvidovre i pressen
  • Corona kan være årsagen
    Hvidovre Avis 17. marts 2021
    I et indlæg i sidste uges Hvidovre Avis skriver de tre SF-politikere, Anders Wolf, Stine Roldgaard og Rasmus Henriksen, om ældre borgere og deres oplevelser med sundhedssystemet. Det er især oplevelser efter udskrivning fra hospitalet, som de tre SF’ere har fokus på i deres indlæg. Jeg vil først og fremmest sige, at jeg sagtens kan forstå, at det kan være en frustrerende oplevelse både for en ældre borger og dennes pårørende at komme på og blive udskrevet fra hospitalet.
  • Fik vækket dem!
    Hvidovre Avis 10. marts 2021
    Siden SF i juni 2020 stillede et forslag i kommunalbestyrelsen om at melde kommunen ind i foreningen Vild med Vilje, har vi Konservative og sidenhen Det Radikale Venstre bakket op om forslaget. Gentagne gange har vi opfordret til at gøre Hvidovre mere vild, og dermed gavne vores lokale dyre- og planteliv. Otte lange måneder skulle der gå før Socialdemokratiet fandt ud af at det emne var værd at se nærmere på, og ikke bare sende til Det Grønne Råd. Vi er derfor glade for at borgmester partiet nu også er med på den grønne bølge. I fælles front må vi da kunne skabe noget godt og vildt for Hvidovre!