Budgettale

2. behandling af budget 2010. 

Budgetsituationen vedrørende budget 2010 er nok den værste i nyere tid.  Jeg tror, at vi skal tilbage til midten af 90’erne for at have haft en tilsvarende udfordring. Under alle omstændigheder, stod vi overfor en ubalance på 93 mio. da vi gik i gang med budgetarbejdet. Vi fik vanen tro nogle sparekataloger fra de enkelte fagudvalg, hvor det viste sig, at skoleområdet skulle bære langt størstedelen af besparelserne på grund af et voldsomt merforbrug på specialområdet på ca. 25 mio. Et område, som stort set ingen kommuner har kunnet styre, og som siden kommunalreformen er kendetegnet ved en større og større underfinansiering. Fagudvalgene holdt deres budgetmøder, og der blev stemt besparelser igennem. Skoleområdet skulle alene på rammen spare 2,4 % svarende til 7,6 mio., og der var mange andre kedelige forslag. Samtidig var der, på det forholdsvis tidlige tidspunkt i budgetfasen, stor usikkerhed om den endelige finansiering. Vi skulle blandt andet afvente 2 borgmestermøder, som skulle afstemme kommunernes samlede situation i forhold til Økonomiaftalen med Regeringen. Hvor mange kommuner vil sætte skatten op, eller mere præcist, søge om det, da vi jo ikke rigtig har kommunalt selvstyre længere. 

Hvidovre havde selv ansøgninger ude, blandt andet, og for første gang, om at komme i betragtning som særlig vanskeligt stillet kommune. Vi havde låneansøgninger ude, og en ansøgning om at få lov til at sætte grundskylden op. Set i lyset af det, besluttede et enigt økonomiudvalg, at vaske tavlen ren, afvente politiske forhandlinger, tilbagemeldinger fra borgmestermøder, og resultatet af vores ansøgninger. Samtidig blev der mulighed for en ny høringsrunde. Det er, til min store undren blevet udlagt af Liste T, som et lukket budgetforløb, aftaler bag lukkede døre osv. I virkeligheden gav det jo heldigvis mulighed for at se på besparelsesforslagene med nye øjne og håb om at kunne finde bedre løsninger, men sådan kan det jo åbenbart opfattes forskelligt. 

Socialdemokraterne har herefter forhandlet med alle partier og lister, som det har været tilfældet de sidste 3 år, for at afsøge mulighed for budgetforlig, og gerne så bredt som muligt. Efter min opfattelse, meldte Liste T sig hurtigt ud, ved at tage afstand fra stort set alle besparelser, rette hård kritik af borgmesteren og i virkeligheden også hele økonomiudvalget for selve processen, beslutninger i lukkede rum, pavebeslutninger med mere. Måske belejligt, så man ikke kan drages til ansvar for de ubehagelige besparelser, der desværre ikke kan undgås, når vi har en ubalance på 93 mio. 

Jeg er ret sikker på, at SF og Liste T er enige om regeringens ansvar for en stor del af kommunernes dårlige økonomi, og vi skal naturligvis blive ved med at kritisere regeringen voldsomt for den politik, som har sat det kommunale selvstyre ud af funktion, og skabt nogle dårlige økonomiske vilkår, men det hjælper ikke Hvidovre her og nu. Derfor er vi nødt til at handle, og derfor meldte SF sig ind i kampen, og vi er blevet der hele vejen frem til en holdbar løsning på den vanskelige økonomiske situation, som vi befinder os i. Det er bestemt ikke et ønskebudget. Der er tale om stramninger, og besparelser, som vi i SF gerne havde undgået, men vi har arbejdet målrettet på at sikre balance mellem udgifter og indtægter, og det vil vi fortsat gøre uanset regering. SF er ofte blevet beskyldt for ikke at ville spare nok. Vores svar har været, at en kassebeholdning på ca. 100 mio. er nok, at vi hellere vil skaffe indtægter og tage fornuftige lån, end at kaste os ud i yderligere besparelser. Kommunens låneramme er udnyttet fuldt ud. Vi lander med dette budget på en kassebeholdning på ca. 94 mio. Jeg har, i mange budgettaler sagt, at SF naturligvis ikke bare vil se på, at kommunen bliver sat under administration med en endnu strammere styring, og væsentlig større besparelser til følge. Hvis ikke Socialdemokraterne, SF og siden HvidovreListen, Venstre og Konservative, havde indgået budgetforlig, som indeholder besparelser på driften, og sikrer opbygning af kassebeholdningen, ville den være den laveste i Hvidovres historie. En kassebeholdning, som med garanti ville betyde, at kommunen ville blive sat under administration. SF er ikke løbet skrigende bort, selvom det er valgår og ubehageligt, at skulle ud i nedskæringer, når vi helst vil skabe serviceforbedringer. SF har taget medansvar for at få styr på økonomien, så vi undgår noget, der er lang værre. 

SF har spillet en stor rolle i de sidste 3 budgetforlig, og kan ikke bare hoppe fra, fordi det er mere ubehageligt og ubelejligt i et valgår.    

En ubalance på 93 mio. er voldsomt, men heldigvis er vi kommet langt ned i beløb. Vi har skåret 23 mio. af anlægsbudgettet uden de store ulykker. Vi fik 8 mio. som særlig vanskeligt stillet kommune. Vi har kunnet revurdere overførselsudgifterne, hvilket har givet 9,5 mio. Vi har fået nogle salgsindtægter på 5,5 mio. Hjemtagelse af bloktilskud til vuggestuemad har givet 1,2 mio., og der er andet i budgettet, som ikke betyder besparelser. Således har vi reduceret driftsbesparelsen væsentligt. Opgjort i procent har vi sparet ca. 1,3 %, men det er også slemt nok. Nogle partier og lister har talt om en økonomisk buffer helt op til 5 %. Jeg tror de fleste kan regne ud, hvilke besparelser, der så skulle til. Det ville blive rigtig grimt, og det har vi da også undgået. 

Den største besparelse eller effektivisering, er de 0,7 % på samtlige driftskonti inden for servicerammen, men her forventes udmøntningen at være uden konsekvenser for serviceniveauet. Ellers skal besparelserne forelægges særskilt til politisk behandling. 

Nogle af de resterende besparelser har helt klart bekymret os undervejs i processen, og dem har vi udfordret og spurgt meget til under forhandlingerne. Det handler om Godset, gruppeordninger og centralisering på rengøringsområdet. Vi har fået nogle svar, som har beroliget os i forhold til konsekvenserne, men det er områder, som vi vil holde nøje øje med fremover. 

Som sagt indeholder budgettet nogle stramninger og besparelser, som SF gerne var foruden, men med den meget alvorlige økonomiske situation, har vi ikke haft andre muligheder ind at søge indflydelse, prøve at mildne besparelserne, forhindre besparelser ud over det nødvendige, men også at tage ansvar for et budget i balance. Det er lykkedes ganske godt. Det oprindelige budgetforslag var langt værre, og udsigten til at komme under administration af regeringen er slet ikke til at bære.  

Jeg vil til sidst lige nævne, at de mange høringssvar og protester har hjulpet os igennem, og været medvirkende til at vi har nået et acceptabelt resultat. Jeg har fuld forståelse for, at man ude omkring måske ikke opfatter det sådan, når der nu spares alligevel, og de frustrationer der er hos de grupper, som rammes af besparelserne, men informationerne og protesterne har haft betydning.   

Desuden en stor tak til administrationen for et kæmpe arbejde med at svare på spørgsmål, udarbejde redegørelser, konsekvensberegninger mv. 

             

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Økonomi, Budget, Kommuner

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*