Jernbanen kan flyttes

Den nye jernbane gennem Hvidovre vil stå klar omkring år 2018. Trafikministeren oplyser i et svar til SF at det vil koste 40 mio. kr. at flytte jernbanen til det ubenyttede spor af motorvejen.

“Jernbanen gennem Hvidovre efter den såkaldte nygbygningsmodel bliver en realitet og det må vi nu arbejde ud fra. Vi har været i jævnlig kontakt med SF’s trafikordfører for at sikre Hvidovre de bedst mulige vilkår”, siger Anders Wolf Andresen fra SF-Hvidovre.

SF har været en væsentlig spiller i at sikre en tunnel ved Kulbanevej til 350 mio. kr. på den københavnske side af kommunegrænsen. Jernbanen kommer også delvist til at forløbe i en tunnel her i Hvidovre. “Vores mål er nu at få en tunnel gennem hele strækningen i Hvidovre, så borgerne skærmes for støj og andre gener, og at få jernbanen flyttet ned på den ubenyttede del af motorvejen. Men det bliver svært”, erkender Anders Wolf.

Anders Wolf har i et svar fra trafikministeren på et spørgsmål, som er stillet gennem SF’s trafikordfører, fået oplyst at det vil koste 40 mio. kr. ekstra at etablere jernbanen i det ubenyttede spor af motorvejen. “Det mener vi er billigt for den store fordel det vil give borgerne og på sigt åbner det for at vi lettere kan få overdækket både motorvejen og jernbanen, hvilket vil give markante forbedringer i støjgener for Hvidovres borgere, så vi slipper for motorvejskrateret, der lige nu løber gennem kommunen”, siger Anders Wolf.

“Overdækning af motorvej og jernbane skønnes af Trafikstyrelsen i seneste miljøredegørelse at koste 450 mio. kr., så vi tvivler på at det er realistisk at få det med i denne omgang af trafikforhandlinger, men det er dog stadig et mål vi bør sigte efter”, siger Anders Wolf.

I første omgang arbejder SF altså på at få flyttet jernbanen ned på motorvejen og at få det sidste stykke af jernbanen ved Allingvej gennem Hvidovre overdækket i en tunnel.

Anders Wolf opfordrer de andre partier i Hvidovre til også at tage sagen op med deres trafikordførere, da de afgørende forhandlinger pågår i netop disse dage.

Fakta – svaret fra Trafikministeren:

Spørgsmål nr. 1399:

”Vil ministeren redegøre for, hvori de større omkostninger og fysiske indgreb består ved tilvalgsmuligheden “smallere motorvej i Hvidovre” på side 77 i Trafikstyrelsens høringsnotat for København-Ringsted projektet, og kan ministeren be- eller afkræfte, hvorvidt denne tilvalgsmulighed medfører færre gener for de lokale borgere i anlægsperioden og i drift end grundløsningen?”


Svar:

Løsningen ”Smallere motorvej i Hvidovre” har følgende større, fysiske indgreb i forhold til den projekterede løsning for en ny bane København – Ringsted:

* Indsnævring af motorvejen på en ca. 1.300 m lang strækning med bibeholdelse af 3 udadgående kørespor, men uden nødspor. For at kunne afvikle biltrafikken på det indsnævrede stykke vil det være nødvendigt med et permanent, elektronisk trafikledelsessystem


* Vejarbejde og trafikomlægninger i forbindelse med etablering af den smallere motorvej, herunder trafikledelsessystem for motorvejen under udførelsen


* Broen, der fører Hvidovrevej over motorvejen, skal udskiftes med nyt broanlæg


* Indgreb i motorvejsrampen fra øst til Avedøre Havnevej.


* Udførelsen tæt op ad en trafikeret motorvej vil på grund af de snævre og vanskelige arbejdsforhold betyde merudgifter for entreprisearbejderne.


* Merprisen for ”Smallere motorvej i Hvidovre” er ca. 40 mio.kr.

Da løsningen ”Smallere motorvej i Hvidovre” ligger længere fra boligerne på Vigerslev Allé og Allingvej, vil de direkte gener som støj og vibrationer i anlægsperioden være mindre for beboerne, hvorimod generne for trafikken på motorvejen vil være meget betragtelige med trafikomlægninger på selve motorvejen. I anlægsperioden vil biltrafikken fra motorvejen i et væsentligt omfang blive forlagt til Vigerslev Allé og Allingvej, ligesom der i anlægsperioden vil blive en del arbejdskørsel.

Løsningen vil endvidere umuliggøre en eventuel senere udvidelse af motorvejen.

Den projekterede løsning igennem Hvidovre vil forløbe i en tunnel under Vigerslev Allé og videre under Allingvej til Ulstrupvej, hvor banen kommer ud og forløber i et trug i det grønne buskads langs med Allingvej. Udførelsen foregår tæt på boligerne, og vejene vil blive inddraget til arbejdsarealer under udførelsen. Det er nødvendigt at afkorte tre ejendomme i Thorvalds Minde Andelsboligforening, hvorved 9 lejligheder bliver nedlagt. Tunnelen ud for Thorvalds Minde vil blive udformet med vibrationsdæmpende konstruktioner, som sikrer, at der ikke bliver mærkbare gener i form af vibrationer fra tog i driftsfasen. Vigerslev Allé vil blive ført tilbage oven på tunnelen, så vejanlægget stort set bliver som i dag.

Med venlig hilsen

Lars Barfoed

Bragt i Hvidovre Avis 27/10-2009 her.

Anders Wolf Andresen

Medlem af SFU/SF Siden 2000. Valgt til kommunalbestyrelsen i 2009. Statskundskaber. Udviklingskonsulent i Kalundborg Kommune på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Jeg brænder for SF’s folkesocialistiske værdier - og jeg arbejder benhårdt for at føre dem ud i livet som kommunalbestyrelsesmedlem. Jeg håber at kunne fortsætte arbejdet med at gøre Hvidovre til en mere grøn og progressiv velfærdskommune, der tager sig godt af både børn, ældre, socialt udsatte og miljøet.

Udgivet i Kollektiv trafik, Ringstedbanen, SF

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*