1. behandling af Budget 2015

Vi har denne gang et bedre udgangspunkt for at lande et fornuftigt budget, end de sidste mange år, selvom budgetsituationen stille og roligt er forbedret år for år under det røde flertal.

Der har ikke på noget tidspunkt været tale om økonomisk ubalance, men da økonomifolk er meget forsigtige med at melde for positivt ud, har vi i år fået lanceret begrebet strukturel ubalance, som dækker over, at vi i 2015 ville låne mere end vi tilbagebetaler på lån i 2015.

Vi fik imidlertid ikke lov til at låne det beløb, som var lagt ind i budgettet, og da vi desuden har modtaget 14 mio. i særtilskud, ender vi med et plus på 3,8 mio. Det eneste negative denne gang, er sådan set restbesparelserne fra tidligere beslutninger, og naturligvis de rammer vi desværre stadigvæk er underlagt, nemlig serviceramme og anlægsloft, som uanset hvad, begrænser vores handlemuligheder.

Jeg har dog med tilfredshed noteret mig, at der lægges op til en overskridelse af servicerammen, om end moderat. Det er dog langt bedre end tidligere år, hvor vi har haft et alt for stort mindreforbrug i forhold til den udmeldte serviceramme, hvilket jo er udtryk for, at vi ikke giver borgerne det serviceniveau, som der er mulighed for.

Vi har fået et katalog, baseret på budgetanalyser, over restbesparelserne besluttet tidligere år. Forslag, som beløber sig til mere end sparekravet, og jeg kan melde ud med det samme, at der er en hel del af de forslag, som SF ikke kan støtte. – Det er først og fremmest forslag om at spare på administrationen på skolerne, på ledelsesstrukturen 0 -18 år, som rammer skolerne, forslaget vedrørende Ældrerådets hus, og forslaget om at skære henholdsvis 10 min. og 3 min. på mødeafholdelse.

Der er, med den nye skolereform, ikke behov for at fjerne ressourcer fra området, men det modsatte. Der er brug for udvikling og tryghed. SF vil stille forslag om en inklusionskonsulent. Det er kendt fra andre kommuner med godt resultat. Der skal desuden afsættes penge til at forbedre det fysiske arbejdsmiljø på skolerne både for voksne og børn.

Vi har desuden lovet at prøve, at få hævet sponsorpuljen, og vi har erfaret, at der er stort behov for midlertidige omklædningsfaciliteter på Avedøre Stadion.

SF vil fortsat arbejde på, at få etableret et kontaktsted for unge i Avedøre.

SF ser gerne en sti langs kysten til Hvidovre Havn, og vil i det hele taget have gang i et løft af vores havn, og en udvidelse af stranden.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Økonomi, Budget, Taler, Velfærd

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*