2. behandling af Budget 2015

Ved 1. behandlingen sagde jeg, at vi har et bedre udgangspunkt for budget 2015, end vi har haft tidligere år.

Vi har en solid kassebeholdning på næsten 214 mio. Vi har fået særtilskud på 14 mio. Vi har fået ekstraordinært engangstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet på 26 mio. Vi kompenseres mere via balancetilskuddet end vi taber på skatteindtægter.

Alligevel vil et flertal fastholde urimelige besparelser fra tidligere år, for nu har vi jo besluttet det tilbage i 2013.

SF ønsker et andet budget for kommunen, som sikrer bedst mulig velfærd til borgerne bl.a. i form af gode folkeskoler, et trygt ældre liv, og et godt kultur- og fritidsliv. Vi ønsker at bruge skattekronerne bedst muligt til at levere god velfærd, og er derfor imod nedskæringer og afskedigelser på folkeskoleområdet og andre velfærdsområder.

Vi er i SF bestemt økonomisk ansvarlige. Det har vist i mange år, måske specielt i de sidste 4 år, hvor SF havde særlig del i det politiske ansvar for kommunens budget. Vi har aldrig haft så flotte regnskaber, som i 2011, 12, 13 og 2014 bliver helt sikkert også flot, men vi ønsker ikke bare at samle mio. i kassebeholdningen. Vi er med kassebeholdningen for 2015 langt over, hvad der er nødvendigt, for at drive en kommune som Hvidovre forsvarligt.

SF ønsker mere velfærd og forbedringer for nogle af millionerne. Vi ønsker ikke skattelettelser, som de borgerlige, for der er meget at bruge pengene til, meget der kan forbedres.

SF ønsker udvikling af kommunen, de bedst mulige forhold for vores skoler, institutioner og forenings- og idrætsliv, og så må det nødvendigvis betyde en noget lavere kassebeholdning over årene end de mange mio. vi lader den vokse med år for år.

Vi får så at vide, at det går jo ikke på grund af servicerammen – jo, det gør det. Det første oplæg fra direktionen kalkulerede med en overskridelse af servicerammen på mere end 11 mio., og nu er der med A og O’s forslag tale om en overskridelse på 18 mio. Det skal de to partier have ros for, men desværre skyldes den største overskridelse flytning af anlæg på IT området til drift. Det ønsker SF ikke, eller sagt på en anden måde, når vi endelig overskrider servicerammen i stedet for det modsatte, så skal det kunne mærkes på velfærdsområderne.

SF er derfor kommet med en række ændringsforslag og nogle hensigtserklæringer, som vil forbedre budget 2015, og ja, det vil reducere kassebeholdningen, men vi vil stadigvæk have en solid kassebeholdning langt over, hvad der kræves af en kommune som Hvidovre.

Jeg kan se, at A og O, i forhold til det oprindelige forhandlingsoplæg, har imødekommet eller næsten imødekommet 2 af SF’s forslag, nemlig at afsætte kr. 500.000 i 15 til en proces, der skal tilvejebringe en helhedsplan for idrætsområdet og yderligere kr. 500.000 til sponsorpuljen, så den bliver på kr. 900.000 i alt. Vi har et ønske om at nå op på en mio. i alt, men vi er naturligvis glade for forbedringerne på de to forslag.

Hvad vi bestemt ikke er glade for, er forslaget om at spare på ledelsesstrukturen 0-18 år skoler, og selvom det først skal træde i kraft 1⁄2 år senere end først udmeldt, er det stadigvæk den væsentligste grund til at SF ikke kan være med i et budgetforlig. Det er et helt forkert signal, og modarbejder den nye skolereformen, som stadigvæk vil være ny i 2016. Vi har, fra alle sider op til reformen, hørt hvordan nye mål og nye måder at arbejde på stiller store og skærpede krav til ledelsen på skolerne, som skal have kraft og tid til at udføre faglig-, personale-, pædagogisk-, administrativ og strategisk ledelse.

A og O’s svar til det er åbenbart, at når I har fået alt det til at fungere, så fjerner vi lige en vigtig ressource, og så kan I gå i gang med at reorganisere Jeres måde, at arbejde på. Samtlige skoler i Hvidovre advarer mod denne besparelse.

SF er desuden imod besparelsen, som skal tilvejebringes ved at korte møder af med henholdsvis 10 og 3 minutter. Hvordan skal det administreres? Der skal afskediges nogle medarbejdere, men hvem? Skal det være dem, som holder mange og lange møder, eller dem som holder få og korte møder, som rammes af de andres mødekultur. Det er skrivebordsarbejde, når det er værst.

Måske skulle vi prøve det i Kommunalbestyrelsen.

Så er der forslaget om besparelse på overenskomstpuljen – rest efter udmøntning står der. En rest på 530.000. Det svarer til en fastansat medarbejder. Det er nærmest en provokation, at kalde det en rest, når man tænker på, hvor dårligt lønnede rigtig mange offentlige ansatte er.

Danmark ligger 4. sidst i EU, hvad lønudvikling angår, så det er da bare at komme i gang med at udmønte resten.

Så er der SF’s forslag, som jeg endnu ikke har nævnt:

SF foreslår, at der ansættes en inklusionskonsulent til skolerne, som primært skal hjælpe forældrene med råd og vejledning, og skabe tryghed. Der er behov for mere information og svar på spørgsmål samt iværksættelse af konkrete undersøgelser at status og resultater.

SF foreslår desuden en undersøgelse af det fysiske arbejdsmiljø for både ansatte og elever på folkeskolerne. Det er ikke længe siden at det var oppe i medierne som et stort problem på landsplan.

SF ønsker at der afsættes et beløb til en midlertidig løsning af omklædningsproblemerne på Avedøre Stadion.

Det sidste konkrete forslag, som jeg vil nævne, er et kontaktsted/center for unge, beliggende i Avedøre Stationsby. Der er stadig et behov, som ikke er dækket af aktiviteterne i Enghøjbygningen, og som skal være noget andet end det traditionelle kommunale.

Vi har også nogle anlægsforslag:

Vi ønsker at komme i gang med en forbedring af Hvidovre Havn, og der er jo allerede i 2014 afsat 3 mio. til en bygning. Vi har alle modtaget et forslag fra Hvidovre Vinterbadere om et flydende Maritimt Center, som ser rigtig spændende ud. Vi kunne godt tænke os noget i den retning, og afsætter yderligere 4 mio.

Vi ønsker desuden Miljø og Energipuljen tilbage på 8 mio., så vi kan målrette indsatsen mod en sænkning af det stigende kommunale vandforbrug.

Vi afsætter et beløb til trafiksanering af Avedøre Tværvej. Et projekt som er lovet igangsat i 2014, men det ser ikke ud som om der sker noget. For at sikre os, at det bliver til noget, så hurtigt som muligt, ønsker vi afsat et beløb.

Det sidste forslag er 2 mio. til at komme i gang med ny belægning på atletikbanen på Hvidovre Stadion. Det haster, og hvis klubben skal skaffe penge andre steder fra, er det vigtigt at vise, at vi som kommune går ind i projektet.

Ved at opretholde IT investeringerne på anlæg, vil vi med SF’s forslag få et anlægsbudget på 153 mio., og vores loft er 156,5 mio., og i den samlede balance foreslår vi at fastholde låneandelen på 35 mio.

Så er der hensigtserklæringerne:

Vi ønsker at få beskrevet udviklingen i antal borgere, der falder ud af dagpengesystemet, og står helt uden forsørgelse, eller risikerer at stå uden forsørgelse i nærmeste fremtid, og meget gerne nogle bud på, hvordan vi kan hjælpe dem.

Vi ønsker desuden en redegørelse vedrørende boligsituationen for de flygtninge, som vi modtager. Hvordan vil udviklingen blive i de kommende år, og hvad har vi, som kommune af løsningsforslag.

Det sidste er et ønske om at få udarbejdet et konkret forslag til en sti på stykket langs kysten ud fra Bavnevej og op til Hvidovre Havn.

Til sidst lidt om de andre partier og Lister ændringsforslag:

Liste Ø’s forslag er hurtig overstået. Genåbning af Sønderkærskolen lyder sympatisk, men vil ikke løse vores problem med høje klassekvotienter og utidssvarende lokaler. Hvis vi skal noget med Sønderkær, burde vi arbejde på at etablere en profilskole med musik, billedkunst mv. Hvis presset på vores skoler fortsætter som nu, bliver vi nødt til at overveje nybyggeri.

De øvrige driftsforslag om lærertidsaftale og morgenmad på skolerne, som også Kashif har sendt frem er gode forslag, men fuldstændig ukonkrete, og beløbene et skud i tågen, så derfor undlader vi på dem.

Forslaget om botilbud til psykisk sårbare unge i 2018 støtter vi.

Kashif har en række andre udmærkede forslag, hvor vi deler holdningen bagved, men igen det er ukonkret, og så kan vi under ingen omstændigheder følge finansieringen, som er ultra borgerlig.

Vi undlader derfor på disse forslag.

Der er ikke meget nyt i C og V’s forslag, hvor der er kun er få lyspunkter som vi kan støtte. Begge partier og nu også i 12 time Hvidovrelisten benytter sig af de nemme finansierings forslag, som fiktive effektiviseringsgevinster, konkurrenceudsættelse og ejendomssalg.

Der er mange gode elementer i A og O’s forslag som vi kan støtte, men der er også rigtig mange forslag som allerede tidligere er besluttet, især på anlægssiden.

Vi har heller ikke noget imod forslag til analyser.

Den største knast er som tidligere nævnt den kommende besparelse på skolernes ledelse.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Økonomi, Budget, Folkeskoler, Taler, Velfærd

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*