Hvor skal børnene gå i skole henne?

Høringssvar – Kommuneplan 2014

SF er for byfortætning, så længe det foregår på et bæredygtigt grundlag. Hvidovre er ikke en ø, men en integreret del af storby-miljøet omkring København. Der skal vi kunne udvikle os også med en bæredygtig byfortætning.

SF ønsker at rejse spørgsmålet, hvor børnene i de nye boliger på cirkusgrunden skal gå i skole? Er der tidssvarende lokaler og kapacitet i de eksisterende skoler til at optage børnene?

SF er principielt ikke i mod en byfortætning på cirkusgrunden, men det skal ske på et bæredygtigt grundlag både miljømæssigt og socialt og på en måde, der tager hensyn til det eksisterende byggeri og naboerne. Det udelukker i princippet ikke at en bygning kan være op til 8 etager.

Strandstien

SF Hvidovre er undrende over den manglende offentlige adgang langs Hvidovres kyst i Kalveboderne syd for Hvidovre Havn og langs Hvidovre Strandvej. Ligesom SF Hvidovre stiller spørgsmålstegn ved lovligheden af flere af de anlæg såsom hegn og broer, der går hele vejen ned til vandkanten og afskærer borgernes lovfæstede ret til at færdes langs kysten.

For at sikre lige ret for alle borgere, til at færdes langs kysten, foreslår SF Hvidovre, at der i kommuneplanen skrives, at der skal være adgang langs hele kysten og at dette indbefatter, at der etableres offentlig adgang langs kysten eksempelvis ved en fortsættelse af stien fra Avedøre Holme langs kysten til Hvidovre Havn, men naturligvis på en måde, der respekterer de fredede naturområder.

Det kunne eksempelvis præciseres s. 87 i kommuneplanen under afsnit “4.5 Friluftsliv ved Kalveboderne” i forbindelse med punktet: “Der skal sikres gode adgangsforhold langs kysten for kommunens borgere.”

Familiepolitik

Afsnittet under overskriften “1.3 familier” handler i mindre grad end det burde om at få et godt familieliv til at fungere i Hvidovre med tid og overskud.

Det er vigtigt, at kommunen medvirker til et balanceret familieliv uden stress.

Indholdet kunne have mere fokus på sammenhæng i familieliv, daginstitutioner i nærhed til familiens bolig og nærhed til kollektiv trafik, indkøb mm.

Derfor bør det løbende vurderes, om der er behov for færre lukkedage og længere åbent i daginstitutioner, for at matche moderne familiers arbejdstider.

Metro eller letbane til hospitalet og bymidten

Det er afgørende for en bæredygtig udvikling af Hvidovre, at der skabes bedre muligheder for, at borgerne kan benytte den kollektive trafik.

Derfor skal det skrives ind i kommuneplanen, eksempelvis i afsnittet “3.0 En del af storbyen”, at området omkring Hvidovre Hospital og den nye bymidte skal knyttes direkte op på enten letbane eller metro. Det vil være med til at øge fremkommeligheden, sænke forureningen og støjen i Hvidovre.

Helhedsplan for Hvidovre folkeskoler

Der bør laves en helhedsplan for vores folkeskoler. Det skal være en plan, der er tilpasset udvikling. Der er på nuværende tidspunkt for lidt plads på vores skoler og der mangler en langtidsplanlægning, særligt set i lyset af det stigende antal børnefamilier i kommunen.
Vi har en del skoler, der er meget gamle, utidssvarende og trænger til renovering – både inde og ude – og ingen af dem har plads til flere børn.

Helhedsplanen skal også tage hensyn til nye pædagogiske og læringsmæssige krav.

Der skal tages stilling til om det fortsat kan betale sig at renovere og knopskyde i stedet for at tænke visionært og bygge nyt?
Helhedsplanen skal sikre et klima- og miljøvenlig byggeri og et optimalt indeklima. Vi bruger meget energi på at varme gamle skoler op.

Opstramning mod støj

Hvidovre er for støjbelastet. Derfor bør der i kommuneplanen skrives ind, at kommunen aktivt arbejder for etablering af støjskærme og overdækning af motorveje og skinner til godstog. Kommunen skal indgå aktivt i dette arbejde mod støjen både planlægningsmæssigt og økonomisk.
Det kan eksempelvis skrives ind i afsnittet “5.12 Støjbelastede arealer”.

Overdækning af Holbækmotorvejen

Holbækmotorvejen er et forfærdeligt støj- og forureningskrater, der gennemskærer vores by.

Men vi kan også udnytte det til et grønt og bæredygtigt udviklingspotentiale.

Derfor bør det skrives ind i kommuneplanen, at vi arbejder for at der indenfor kommuneplansperioden på 12 år bliver overdækning på Holbækmotorvejen.

En overdækning vil sænke støjforureningen markant i vores by, ligesom den vil sænke den skadelige partikelforurening fra udstødningen.
En overdækning til kunne udnyttes til grønne områder, park, boliger mm.

Klima – vi skal droppe sort energi

Kommuneplanen indeholder et helt afsnit om klimatilpasning. Men den bør i lige så høj grad forholde sig til årsagerne til klimaforandringerne.

Derfor bør det skrives ind, at Hvidovre kommune skal droppe alle investeringer i sort energi: kul, olie og gas. Ligesom Roskilde Kommune har besluttet.

Ungdomsboliger

Vi deler intentionen i afsnittet “3.5 Boligområder” om at sikre blandede boligområder. Derfor bør der også tilføjes, at vi vil arbejde for flere ungdomsboliger i Hvidovre. Vi ser hvert år ved studiestart, at titusindvis af studerende ikke kan finde en bolig i forbindelse med deres studie i Storkøbenhavn. Det problem skal Hvidovre være med til at løse, ligesom det er en mulighed for, at de unge får en positiv tilknytning til Hvidovre, kan danne netværk her og udvikle sig til borgere, der bidrager positivt både socialt og økonomisk til kommunen.

Udgivet i Folkeskoler, Letbane, Metro, Støj, Trafik

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Seneste nyt
SF Hvidovre i pressen
  • Ulsing-prisen uddelt for første gang
    Hvidovre Avis 10. november 2021
    SF Hvidovre har indstiftet en ny pris, Ulsing-Prisen, for at hædre Niels Ulsings mangeårige indsats indenfor Kultur- og Fritidsområdet i Hvidovre Kommune. Prisen uddeles til en person som ligeledes har ydet en særlig indsats på området, og ledsages af en donation til en lokal forening, udvalgt af prismodtageren.
  • Tirsdagens valg – hvad står på spil?
    Hvidovre Avis 10. november 2021
    SF har været lidt mere ”ude i kulden”, men kan ved et forventet godt valgresultat, godt tænkes at blive en magtfaktor og stille krav omkring bl.a. børneinstitutionspolitikken og ældreplejen ved en kommende konstituering.