Indsats har allerede givet bedre resultater

Niels Ulsing

Niels Ulsing

I første år af denne Kommunalbestyrelsesperiode, har der været en del fokus på arbejdsmarkedsforvaltningen og Jobcentrets behandling af nogle af kommunens borgere. Der har været stillet en del spørgsmål i Kommunalbestyrelsens spørgetid, som bl.a. har handlet om sagsbehandlingsfrister, ankestatistik/omgørelsesprocenter, behandlingen af nogle af vores borgere, og borgerrådgiverens tilgængelighed for borgerne. Det er fint, at der stilles spørgsmål til det generelle, som frister, omgørelsesprocenter og borgerrådgiveren, som jo også er blevet behandlet i Kommunalbestyrelsen, men når det mere handler om, f.eks. Jobcentrets behandling af en eller flere borgere, og nærmer sig egentlige personsager, så jeg har jeg det lidt anderledes. De “anklagede” sagsbehandlere og ledere har jo ikke mulighed for at forklare sig eller tilbagevise “anklagen”. Jeg er med på, at der ikke bliver nævnt navne, men så står f.eks. gruppen af sagsbehandlere på en måde for skud, og der kan brede sig en opfattelse af, at stort set alle borgere i systemet, får en forkert eller dårlig behandling, hvilket naturligvis ikke er tilfældet. Jeg så derfor meget hellere, at borgere, som føler sig dårligt eller forkert behandlet af “systemet”, henvender sig til politikerne i de relevante udvalg, som så kan stille de kritiske spørgsmål på udvalgsmøderne, hvor der er mulighed for dialog, og stille uddybende spørgsmål.

Jeg kan garantere, at borgerhenvendelserne tages alvorligt, uanset hvilken politiker, der rettes henvendelse til, og der stilles de nødvendige spørgsmål. Desuden bliver problemet undersøgt, og udvalget får en tilbagemelding. Er svaret ikke godt nok følges der op.

Med hensyn til de generelle sager som jeg har nævnt, vil jeg lige fortælle hvordan, der er blevet arbejdet med dem. Hvis vi tager sagsbehandlingsfrister på det sociale område, er det foregået således. Efter oplæg fra forvaltningen, høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet, spørgsmål under udvalgsbehandlingen, og henvisninger til spørgsmål stillet i Kommunalbestyrelsens Spørgetid, blev der udarbejdet et nyt forslag. Nu var sagsbehandlingsfristerne blevet væsentlig kortere, nogle halveret, og andre mere end halveret. Det blev desuden tydeligt slået fast, at kommunen altid skal behandle ansøgningerne så hurtigt som muligt uanset sagsbehandlingsfrister, og sagsbehandlingsfristerne skal offentliggøres tydeligt på kommunens hjemmeside.

Med hensyn til Ankestatistik på social- og beskæftigelsesområdet for 2017, som har været nævnt flere gange i Kommunalbestyrelsens Spørgetid, med bemærkninger om, at Hvidovre Kommune alt for ofte får ændret sin afgørelser/afslag i ankesystemet, og derfor har en for stor omgørelsesprocent på de fleste områder, har jeg både i udvalg og Kommunalbestyrelsen sagt, at det ikke er helt forkert. Alt for mange sager hjemvises til ny behandling, eller bliver omgjort, men der arbejdes imidlertid hårdt på at gøre det bedre. Medarbejderne orienteres om afgørelserne, og der er procedure til at udgå samme fejl fremover. Vi har således allerede konstateret, at det ser bedre ud i 2018, og fået garanti for, at der er ledelsesmæssig fokus på at sikre lavere omgørelsesprocenter fremover.

Lad mig slutte med en helt aktuel sag, som skal afgøres på næste Kommunalbestyrelsesmøde, nemlig om muligheden for at indsætte borgerrådgiverens kontaktoplysninger i kommunens afgørelser. Til trods for, at borgerrådgiveren selv har den opfattelse, at det kan være god borgerservice at orientere om borgerrådgiverfunktionen i klagevejledninger, så indstiller direktionen, at det ikke gøres til en fast del af Hvidovre Kommunes afgørelsesbreve til borgerne. Fagudvalgsbehandlingerne viste, at de politiske partier er delt på indstillingen. Efterfølgende har Økonomiudvalget så besluttet, at pjecen om borgerrådgiverfunktionen skal vedlægges alle afgørelsesbreve i stedet for. I SF har vi den klare holdning, at det er oplagt at orientere om borgerrådgiverfunktionen i afgørelsesbreve, også i form af pjecen, hvis det er det, der er flertal for. Det vigtigste er informationen om muligheden for at tale med borgerrådgiveren.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Arbejdsmarked, Forvaltning, Sundhed

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*